>>Inici>> Avisos Legals

Avisos Legals

Si-us-plau, llegiu detingudament aquest comunicat legal, doncs la navegació per les pàgines web d'Innova22 implica la lectura i acceptació del mateix.


CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL PORTAL

La societat editora del present WEBSITE és la mercantil INNOVA22ARROBA, SL, (d'ara endavant INNOVA22) amb domicili social a Barcelona, carrer Provença 156, 3er 1a, amb CIF B63350797, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al volum 36.109, foli 45, full B 277429, inscripció 1, éssent propietària del domini www.innova22.com i els continguts del WEBSITE, quedant prohibida tota reproducció, distribució, transformació, presentació, total o parcial, del contingut del WEBSITE o d'algun dels seus elements, de forma directa o indirecta per xarxes telemàtiques o suports anàlegs, sense la prèvia autorització expressa i per escrit de la societat editora. L'incumplimient de l'anterior facultarà a INNOVA22 a interposar les accions legals pertinents.

Política de privacitat i protecció de dades
La visita a aquest WEBSITE no obliga a l'usuari a facilitar ninguna informació sobre sí mateix. Les dades personals proporcionades per l'USUARI i recullides en aquesta WEBSITE seran utilitzats amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que recull la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i les seves normes de desenvolupament. Aquestes dades seran incorporades als fitxers de caràcter personal on seran conservades per INNOVA22 de forma totalment confidencial.

INNOVA22 ha adoptat els respectius nivells de protecció de les dades determinades legalment, i ha instal·lat tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades.

Els usuaris que faciliten dades de car&aagrave;cter personal consenten inequívocament la incorporació de les seves dades als fitxers que contenguin dades de caràcter personal, dels que és responsable INNOVA22, així com el tractament informatitzat o no dels mateixos amb la finalitat que puguin ser utilitzats per INNOVA22, amb finalitats comercials, financeres, de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies del seu objecte social; autoritzant expressament a INNOVA22 per l'extracció, emmagatzematge de dades i estudis de marketing a l'objete d'adequar les seves ofertes al perfil particular. INNOVA22 podrà conservar les seves dades una vegada finalitzada tota la relació amb l'usuari per cumplir obligacions legals.

Drets dels usuaris en relació a les seves dades personals
Els usuaris podran exercitar gratuitament els drets que legalment els assisteixen d'oposició, accés i informació, rectificació, ús i cesió, cancelació de les seves dades i revocació de la seva autorització en efectes retroactius, en els termes especificats a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, conforme al procediment legalment establert. Aquests drets podran ser exercitats mitjançant correu postal dirigit al domicili social d'INNOVA22 situat al carrer Provença 156, 3er 1a de Barcelona (CP 08036), juntament amb fotocòpia del DNI o altre medi vàlid en dret que permeti acreditar la seva identificació.

Cesió de dades personals dels usuaris a tercers
INNOVA22 no cedirà les dades personals dels usuaris que es recullen mitjançant del WEBSITE a tercers sense consentiment exprés de l'usuario. Per la qual li oferirà prèviament la possibilitat d'acceptar aquesta cesió o no fer-ho. INNOVA22 informarà expressament en el seu cas a l'usuari sobre la cesió de les seves dades personals a tercers, indicant la identitat dels cesionaris i la finalitat d'aqesta cesió.

Exempció de responsabilitat per l'ús indegut de les claus dels USUARIS
Els USUARIS són els únics i exclusius responsables de les seves claus d'identificació i accés als continguts o serveis del WEBSITE. Aquesta identificació es composa del codi secret o clau i del nom de l'USUARI.

INNOVA22 no es fa responsable de l'ús indegut de les claus d'accéso dels USUARIS per accedir als continguts o serveis del WEBSITE que les requereixin, ni de les conseqüències derivades del mal ús per part dels USUARIS, la seva pèrua o oblit, o el seu ús indegut per tercers no autoritzats.


El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.
Per a qualsevol sugerència o proposta de col·laboració contacteu amb nosatres per correu electrònic a l'adreça info@innova22.com, o truqueu-nos al telèfon 93 503 47 43.